Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van onze Mobile Media NL (hierna: Mobile Media NL) zijn tot stand gekomen en treden in werking per 1 juni 2020.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Dag: kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Mobile Media NL en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Handelend onder de naam/namen: Mobile Media NL

Vestigingsplaats: Rotterdam

Land: Nederland

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag vanaf 12.00 uur tot 19.00 uur.

E-mailadres: Contacformulier

Naam Partner: BiZZBoard

KvK-nummer: 57641218


Artikel 3 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 – Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Artikel 5 – De overeenkomst

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 • De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product helaas niet ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De kosten voor een retourzending betaalt de consument zelf.
 • De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 • – Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 • – Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.- Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
– De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

– De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
– Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

– Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.


Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 • De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 • De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.


Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 • Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 • Zo snel mogelijk, maar binnen 7 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 • De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 • De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 • Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 • De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 • de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 • de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 • De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:- hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  – hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  – de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 • Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 • Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 • De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 30 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 • De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 • Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 • Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 • Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 • Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  – de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  – de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 • Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 • Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 • Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 • De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 • de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  – deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  – de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 • De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 • Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.


Artikel 13 – Levering en uitvoering

 • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 • Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 14 –
Betaling

 • Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen direkt te worden voldaan na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 • Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 • Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 7 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 7-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.


Artikel 16 – Klachtenregeling

 • De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de contactpagina van de website.
 • De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 17 – Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan ons.
 • Een geschil wordt door ons slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 • Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij ons aanhangig worden gemaakt.
 • Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan ons, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
 • Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan ons, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 • Wij zullen een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door ons is behandeld en een einduitspraak is gewezen.


Artikel 18 –
Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 19 – Gebruik van onze Diensten

(a) Betalingen, Belastingen en Restistutie. Via onze Diensten kunt u gratis dan wel tegen betaling Credits verkrijgen, in beide gevallen een ‘Transactie’ genoemd. Bij elke Transactie verkrijgt u uitsluitend een licentie voor het gebruik van de Credits. Elke Transactie vormt een elektronische overeenkomst tussen u en BiZZBoard en/of tussen u en de entiteit die de Credits via onze Diensten aanbiedt. Indien u echter een klant bent van Mobile Media en een App afneemt, wordt Mobile Media beschouwd als de leverancier; dit houdt in dat u de Credits verkrijgt van Mobile Media en de licentie van de App-leverancier (zoals hierna gedefinieerd). U kunt uw wachtwoordinstellingen beheren via de App. Elke Transactie waarvoor een vergoeding verschuldigd is, wordt, inclusief de toepasselijke belastingen, door BiZZBoard in rekening gebracht via uw geselecteerde betalingsmethode (zoals creditcard, bankpas, geschenkbon/-code of een andere in uw land beschikbare betalingsmethode). Als u de betalingsmethode ook aan uw BiZZBoard of Mobile Wallet hebt toegevoegd, belast BiZZBoard uw geselecteerde betalingsmethode mogelijk in Wallet met behulp van Mobile Media. Als we uw geselecteerde betalingsmethode om welke reden dan ook (zoals een verlopen creditcard of onvoldoende saldo) niet kunnen gebruiken, blijft u verantwoordelijk voor de niet-afgeschreven bedragen. Wij zullen proberen de bedragen opnieuw af te schrijven via deze betalingsmethode, aangezien u de gegevens van uw betalingsmethode mogelijk bijwerkt. Als u Credits vooruitbestelt, wordt dit bij u in rekening gebracht op het moment dat de Credits aan u wordt geleverd (tenzij u de bestelling annuleert voordat de Credits beschikbaar zijn). In overeenstemming met de lokale wetgeving kan BiZZBoard informatie met betrekking tot uw geselecteerde betalingsmethode bijwerken indien dergelijke informatie door uw financiële instelling is aangeleverd. U gaat ermee akkoord alle facturen in elektronische vorm, inclusief per e-mail, te ontvangen. De prijzen van Credits kunnen te allen tijde wijzigingen. Indien de levering van Credits als gevolg van technische problemen onmogelijk is of onredelijk wordt vertraagd, heeft u uitsluitend recht op vervanging van de Credits of restitutie van de betaalde prijs, zoals vastgesteld door BiZZBoard. BiZZBoard kan een verzoek om terugbetaling weigeren als wordt vastgesteld dat er sprake is van fraude, misbruik van het restitutiebeleid, of ander manipulatief gedrag op grond waarvan BiZZBoard gerechtigd zou zijn een tegenvordering in te stellen. 

Herroepingsrecht: Indien u ervoor kiest om uw bestelling te annuleren, kunt u dat binnen 14 dagen vanaf het moment dat deze aan u is bevestigd doen zonder opgaaf van reden.

U kunt uw bestelling annuleren door ons daarvan op de hoogte te stellen. Om ervoor te zorgen dat uw annulering onmiddellijk wordt verwerkt, raden wij u aan het probleem te melden voor alle bestellingen met uitzondering van abonnementsdiensten in Derden-Apps en niet-ingewisselde Vouchers die rechtstreeks bij BiZZBoard zijn gekocht. Om de uitgezonderde items te annuleren dient u contact op te nemen met BiZZBoard Support. Abonnementsdiensten kunnen uitsluitend worden geannuleerd na afloop van het initiële abonnement en niet na elke automatische verlenging. U heeft ook het recht om ons te informeren met behulp van ons standaardformulier voor annulering, of middels een andere duidelijke verklaring aan ons. Als u een probleem meldt, ontvangt u onverwijld een ontvangstbevestiging van uw annulering.

Om uw bestelling tijdig te annuleren, moet u uw annuleringscommunicatie versturen voordat de periode van 14 dagen is verlopen.

Gevolgen van annulering: u ontvangt het aankoopbedrag uiterlijk 14 dagen na ontvangst van uw annuleringsverzoek retour. Het bedrag wordt terugbetaald via dezelfde betaalmethode als die u hebt gebruikt voor de Transactie en u bent geen kosten verschuldigd voor deze terugbetaling.

Uitzondering op het herroepingsrecht: u kunt uw bestelling voor de levering van Credits niet annuleren, indien op uw verzoek met de levering daarvan is begonnen en u heeft erkend dat u daarmee uw herroepingsrecht verliest.

Om gebruik te kunnen maken van onze Diensten en toegang te krijgen tot uw Credits hebt u mogelijk een BiZZBoard ID/Mobile ID nodig. De BiZZBoard ID/Mobile ID is het account dat u gebruikt binnen het ecosysteem van BiZZBoard. Uw BiZZBoard ID/Mobile ID is waardevol en u bent verantwoordelijk om deze vertrouwelijk en veilig te houden. BiZZBoard is niet verantwoordelijk voor enig verlies voortvloeiend uit het onbevoegd gebruik van uw BiZZBoard ID/Mobile ID. Als u vermoedt dat onbevoegd gebruik is gemaakt van uw BiZZBoard ID/Mobile ID verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

U dient 18 jaar of ouder (of de toepasselijke minimumleeftijd in uw Land, zoals uiteengezet in het registratieproces) te zijn om een BiZZBoard ID/Mobile ID aan te maken en onze Diensten te gebruiken. BiZZBoard ID/Mobile ID’s bestemd voor jongere personen kunnen worden aangemaakt door een ouder of voogd als onderdeel van ‘Delen met gezin’, of door een erkende onderwijsinstelling.

Privacy

Op uw gebruik van onze Diensten is het Privacybeleid van BiZZBoard van toepassing, dat u kunt vinden op https://www.bizzboard.com/privacy-policy/.

Regels voor het gebruik van de Diensten en Credits

Bij het gebruik van de Diensten en de Credits moet u de in dit onderdeel vermelde regels voor het gebruik (‘Gebruiksregels’) in acht nemen. Enig ander gebruik van de Diensten en Credits vormt een materiele schending van deze Overeenkomst. BiZZBoard kan uw gebruik van de Diensten en Credits controleren om er zeker van te zijn dat u zich aan deze Gebruiksregels houdt.

Alle Diensten:

– U mag de Diensten en Credits uitsluitend gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden (behoudens voor zover hierna anders bepaald in het hoofdstuk Wallet Credits).

– Door het beschikbaar stellen van Credits door BiZZBoard worden geen commerciële of promotionele gebruiksrechten aan u overgedragen of rechten van houders van het auteursrecht daarop aan u toegekend of daarvan afstand gedaan.

– U mag via maximaal twee verschillende Mobile ID’s op elk apparaat gebruikmaken van Credits.

– Het voorkomen van verlies, vernietiging of beschadiging van eenmaal betaalde Credits is uw eigen verantwoordelijkheid. Wij raden u aan regelmatig back-ups te maken van uw accountgegevens.

– Het is niet toegestaan de van de Diensten deel uitmakende beveiligingsmaatregelen buiten werking te stellen of te omzeilen.

– Toegang tot de Diensten mag uitsluitend worden verkregen met gebruikmaking van mPOS PRO QR+ software; het is niet toegestaan deze aan te passen of gebruik te maken van aangepaste versies daarvan.

Wallet Credits

– De term ‘App’ omvat apps voor alle BiZZBoard platforms en/of software, in-app aankopen en in een app beschikbare uitbreidingen (zoals add-ons) en abonnementen.

– U mag de Apps gebruiken op elk apparaat dat uw eigendom of in uw bezit is.

– Personen die handelen namens een commerciële onderneming, overheidsinstantie of onderwijsinstelling (een ‘Onderneming’) mogen accounts synchroniseren voor gebruik door danwel (i) één enkel persoon op een of meerdere apparaten die het eigendom of in het bezit zijn van een Onderneming; of (ii) meerdere personen op één enkel gedeeld apparaat dat het eigendom of in het bezit is van een Onderneming. Ter verduidelijking: voor elk apparaat dat wordt gebruikt door meerdere personen na elkaar of gezamenlijk is een afzonderlijke licentie vereist.

– Het is mogelijk dat u beperkt bent in de hoeveelheid Credits die u kunt kopen, en het kan zijn dat sommige Credits na een bepaalde periode na aanschaf kan vervallen. Het kan zijn dat Credits helemaal niet worden geaccepteerd.

Abonnementen

De Diensten en sommige Apps kunnen u toestaan om toegang tot credits of diensten op basis van een abonnement te kopen (‘Betaalde Abonnementen’). Betaalde Abonnementen worden automatisch vernieuwd totdat zij worden opgezegd in het ‘Dashboard’ gedeelte van uw accountinstellingen. Wanneer de prijs voor een Betaald Abonnement wordt verhoogd, stellen wij u daarvan in kennis en vragen wij u, voor zover vereist, om toestemming om het abonnement voort te zetten. De verschuldigde vergoeding wordt niet eerder dan 24 uur voor aanvang van de nieuwe abonnementsperiode aan u in rekening gebracht. Indien wij uw betaalmethode om welke reden dan ook (zoals verstrijken of onvoldoende middelen) niet kunnen belasten, en u het Betaalde Abonnement niet geannuleerd hebt, blijft u verantwoordelijk voor enige niet-geïnde bedragen, en we zullen proberen de betaalmethode te belasten als u de informatie over uw betaalmethode bijwerkt. Dit kan resulteren in een aanrekening aan de start van uw volgende periode van uw Betaald Abonnement en kan de datum wijzigen waarop u voor elke periode wordt gefactureerd. Wij behouden ons het recht voor uw Betaalde Abonnement te beëindigen als het niet langer mogelijk blijkt de vergoeding voor het verlengen van uw abonnement van uw betalingsmethode af te schrijven. Voor bepaalde Betaalde Abonnementen wordt een gratis proefperiode aangeboden voordat de abonnementsprijs in rekening wordt gebracht. Als u besluit u af te melden voor het Betaalde Abonnement voordat wij deze in rekening brengen via de door u opgegeven betalingsmethode , moet u het abonnement ten minste 24 uur vóór het einde van de gratis proefperiode opzeggen.

Beschikbaarheid Credits en Diensten

In deze Overeenkomst opgenomen voorwaarden die betrekking hebben op Diensten, soorten Credits, kenmerken of functionaliteit die niet beschikbaar is of zijn in uw Land, zijn niet op u van toepassing tenzij en totdat zij wel voor u beschikbaar komen. Bepaalde Diensten en Credits kunnen mogelijk niet langer beschikbaar zijn voor u als u buiten uw Land reist.

Apparaten van diverse merken

Als u onze Diensten gebruikt op een mobiel apparaat van een bepaald merk, kunt u mogelijk niet van alle functies of Credits gebruikmaken. De in deze Overeenkomst opgenomen voorwaarden die betrekking hebben op functies of soorten Credits die niet beschikbaar zijn, zijn niet op u van toepassing. Als u op een later tijdstip besluit alsnog met behulp van een ander apparaat van onze Diensten gebruik te maken, gaat u ermee akkoord dat alle voorwaarden van deze Overeenkomst van toepassing zijn op uw gebruik op dat apparaat.

(a) Aanbieden van Content via onze Diensten

Onze Diensten kunnen u de mogelijkheid bieden zelf content te leveren, zoals afbeeldingen, video’s en podcasts (inclusief daaraan gekoppelde metadata en artwork). Uw gebruik van dergelijke functies moet voldoen aan de Richtlijnen voor aanlevering van materiaal hieronder die van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden. Als u materiaal tegenkomt dat niet voldoet aan deze Richtlijnen, verzoeken wij u om dit aan ons te melden. U verleent BiZZBoard hierbij een wereldwijde, royalty-vrije, eeuwigdurende, niet-exclusieve licentie voor het gebruik van het materiaal dat u aanlevert in het kader van de Diensten en daarmee verband houdende marketingactiviteiten en interne doeleinden van BiZZBoard. BiZZBoard mag aangeleverd materiaal controleren, verwijderen of aanpassen.

Richtlijnen voor aanlevering van materiaal: het is niet toegestaan de Diensten te gebruiken om:

– materiaal te plaatsen waarvoor u geen toestemming, recht of gebruikslicentie heeft;

– aanstootgevend, beledigend, onwettig, misleidend of schadelijk materiaal te plaatsen;

– persoonlijke, privé, of vertrouwelijke informatie van anderen te plaatsen;

– persoonlijke informatie te vragen aan een minderjarige;

– uzelf voor te doen als een ander of een valse voorstelling te geven van uw relatie met een andere persoon of entiteit;

– spam te plaatsen of verzenden, waaronder maar niet beperkt tot ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal of informatieve aankondigingen;

– andere onwettige, frauduleuze of manipulatieve activiteiten te plannen of daaraan deel te nemen.

(b) Delen met Personeelsleden

De eigenaar van een Onderneming (de ‘Ondernemer’) moet minimaal 18 jaar oud zijn en de ouder of voogd zijn van Personeelsleden jonger dan 13 jaar, of de toepasselijke minimumleeftijd in het betreffende Land (zoals uiteengezet in het registratieproces). Voor toegang tot de functies van ‘Delen met Personeelsleden’ zijn extra BiZZBoard licenties vereist.

Wanneer de App van Ondernemer wordt gebruikt, handelen Personeelsleden als vertegenwoordigers van Ondernemer. De Ondernemer verklaart hierbij (1) deze Transacties te zullen betalen en (2) dat de door Personeelsleden geïnitieerde Transacties zijn toegestaan. De Ondernemer is altijd verantwoordelijk voor de naleving van zijn betalingsmethode-overeenkomst en aanvaardt alle risico’s verbonden aan het delen van toegang tot de betalingsmethode met Personeelsleden. Zowel het Personeelslid die de bestelling plaatst als de Ondernemer ontvangt een factuur voor de betreffende Transactie.

Wijzigingen in personeel: als een personeelslid de onderneming verlaat of daaruit wordt verwijderd, kunnen de resterende personeelsleden mogelijk niet langer toegang hebben tot de Credits van het ex-lid, inclusief Credits die is aangeschaft met gebruikmaking van de betalingsmethode van de Ondernemer.

U mag het BiZZBoard ID/Mobile ID dat is gekoppeld aan een Onderneming niet vaker dan een keer per 90 dagen wijzigen. Alle personeelsleden moeten woonachtig zijn in hetzelfde Land. Er kunnen gebruikslimieten voor Credits op abonnementsbasis van toepassing zijn op abonnementen die door Personeelsleden worden gedeeld.

(c) Gepersonaliseerde aanbevolen functies

De Diensten kunnen aanbevelingen doen op basis van uw eerdere aankopen, downloads en andere activiteiten. U kunt bezwaar maken tegen de ontvangst van zulke gepersonaliseerde aanbevelingen voor sommige Diensten in uw accountinstellingen.

Bij bepaalde aanbevolen functies kan uw toestemming nodig zijn voordat zij worden ingeschakeld. Als u deze functies inschakelt, wordt u verzocht BiZZBoard toestemming te geven voor het verzamelen en opslaan van bepaalde gegevens, zoals maar niet beperkt tot gegevens over de activiteiten, locatie en het gebruik van uw apparaat. Wij verzoeken u de informatie die wordt gepresenteerd wanneer u de functie inschakelt, aandachtig te lezen.

In-App Aankopen

Apps kunnen content, diensten of functionaliteiten aanbieden voor gebruik binnen die Apps (‘In-App Aankopen’). In-App Aankopen die tijdens het gebruik van de App worden toegepast (zoals Credits) kunnen niet van een apparaat naar een ander worden overgebracht en kunnen slechts één keer worden gebruikt. Voordat u een In-App Aankoop doet, moet u uw account laten verifiëren – afzonderlijk van de verificatie nodig voor het afnemen van andere Credits – door het invoeren van uw wachtwoord. U kunt de mogelijkheid om In-App Aankopen te doen niet uitschakelen.

Onderhoud en Ondersteuning

BiZZBoard is uitsluitend verantwoordelijk voor het aanbieden van onderhoud en ondersteuning met betrekking tot BiZZBoard Apps, of waar dit is voorgeschreven op grond van het toepasselijke recht. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de ondersteuning van Derden-Apps berust bij de App-leveranciers.

App-Bundels

Sommige Apps kunnen verkocht worden als bundel (‘App-bundel’). De bij een App-bundel getoonde prijs is de prijs die bij u in rekening wordt gebracht bij aankoop van de App-bundel. De prijs van de App-bundel kan worden verlaagd vanwege Apps die u mogelijk al hebt aangeschaft of verkregen, maar kan ook een minimumtoeslag omvatten om de App-bundel te voltooien.

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VAN GELICENTIEERDE APPS

Apps die worden aangeboden worden niet aan u verkocht maar aan u in licentie gegeven. U ontvangt een licentie voor een App door vooraf akkoord te gaan met deze Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers van Gelicentieerde Apps (de ‘ EULA’) of met een tussen u en de Applicatie Leverancier afgesloten Bijzondere Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (‘Bijzondere Licentieovereenkomst EULA’). De aan u op grond van de Standaard of een Bijzondere EULA verleende licentie voor een Apple App wordt verleend door BiZZBoard, terwijl de aan u op grond van de Standaard of een Bijzondere EULA verleende licentie voor een Derden-App wordt verleend door de leverancier van die Derden-App. Elke App waarop de Standaard EULA van toepassing is, wordt een ‘Gelicentieerde App’. De Applicatie Leverancier c.q. BiZZBoard (‘Licentiegever’) behoudt zich alle rechten in en op de Gelicentieerde App voor die niet uitdrukkelijk op grond van deze Standaard EULA aan u worden verleend.

(a) Omvang van de Licentie: Licentiegever verleent u een niet-overdraagbare licentie die u, met inachtneming van de Gebruiksregels, het recht geeft de Gelicentieerde App te gebruiken op alle BiZZBoard producten die uw eigendom of in uw bezit zijn. De voorwaarden van deze Standaard EULA zijn van toepassing op alle content, materialen en diensten die via de Gelicentieerde App toegankelijk of aangeschaft zijn en op alle door Licentiegever beschikbaar gestelde upgrades die in de plaats komen van de oorspronkelijke Gelicentieerde App, tenzij op de betreffende upgrade een Bijzondere EULA van toepassing is. Tenzij anders bepaald in de Gebruiksregels, is het niet toegestaan de Gelicentieerde App te verspreiden of beschikbaar te stellen via een netwerk waarop deze tegelijkertijd door meerdere apparaten gebruikt zou kunnen worden. Het is niet toegestaan de Gelicentieerde App over te dragen, herdistribueren of in sublicentie te geven en wanneer u uw Mobiele Apparaat verkoopt aan een derde dient u de Gelicentieerde App vóór de verkoop van het Mobiele Apparaat te verwijderen. Het is niet toegestaan Gelicentieerde App of updates of enig deel daarvan te kopiëren (behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan onder deze licentie en de Gebruiksregels), decompileren, reverse-engineeren, demonteren of wijzigen, of te proberen de broncode daarvan te achterhalen of daarvan afgeleide werken te maken (behoudens voor zover het op grond van de toepasselijke wetgeving niet is toegestaan de voorgaande beperkingen uit te sluiten of voor zover de verboden handelingen zijn toegestaan onder de licentievoorwaarden die van toepassing zijn op open-source componenten die in de Gelicentieerde App zijn opgenomen).

(b) Toestemming voor gebruik van gegevens: U gaat ermee akkoord dat de Licentiegever periodiek technische gegevens en gerelateerde informatie kan verzamelen en gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot technische informatie over uw apparaat, systeem- en applicatiesoftware en randapparatuur, om de verstrekking van eventuele software-updates, productondersteuning en andere diensten met betrekking tot de Gelicentieerde App aan u te vereenvoudigen. De Licentiegever kan deze informatie gebruiken om zijn producten te verbeteren of u andere diensten of technologieën aan te bieden, mits de informatie in een zodanige vorm is dat deze niet tot u persoonlijk te herleiden is.

(c) Beëindiging. De licentie is geldig tot het tijdstip waarop deze door u of de Licentiegever wordt beëindigd. Uw rechten op grond van deze licentie beëindigen van rechtswege wanneer u zich niet aan de voorwaarden van deze licentie houdt.

(d) Externe Diensten. Met de Gelicentieerde App verkrijgt u mogelijk toegang tot diensten en websites van Licentiegever en/of derden (tezamen en elk afzonderlijk aangeduid als de ‘Externe Diensten’). U verklaart de Externe Diensten geheel voor eigen risico te gebruiken en dat Licentiegever niet gehouden is de content of juistheid van Externe Diensten te onderzoeken of beoordelen, en aanvaardt dat op Licentiegever geen enkele aansprakelijkheid rust met betrekking tot Externe Diensten. Door Gelicentieerde Apps of Externe Diensten weergegeven informatie, waaronder maar niet beperkt tot financiële, medische en locatiegegevens, is uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden en wordt niet door Licentiegever of haar vertegenwoordigers gegarandeerd. Het is niet toegestaan de Externe Diensten te gebruiken op een wijze die in strijd is met de voorwaarden van deze Standaard EULA of waardoor inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van Licentiegever of derden. U verklaart de Externe Diensten niet te zullen gebruiken op een wijze die intimiderend, bedreigend, agressief of lasterlijk is voor een andere partij en dat Licentiegever niet verantwoordelijk is voor dergelijk gebruik. Het is mogelijk dat bepaalde Externe Diensten niet in alle talen of in uw land worden aangeboden en niet geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op een bepaalde locatie. Voor zover u besluit dergelijke Externe Diensten te gebruiken, bent u zelf verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving. Licentiegever is te allen tijde gerechtigd zonder nadere aankondiging of aansprakelijkheid aan haar kant Externe Diensten of de toegang daartoe te wijzigen, op te schorten, verwijderen, buiten werking te stellen of te beperken of aan aanvullende beperkingen te onderwerpen.

(e) GEEN GARANTIE: De Licentiegever zal bij de levering van de Gelicentieerde App en alle Externe Diensten die door middel van de Gelicentieerde App voor u worden verricht of aan u worden geleverd redelijke zorg en vakmanschap betrachten. De Licentiegever doet geen andere toezeggingen en geeft geen andere garanties met betrekking tot de Externe Diensten en garandeert met name niet dat:

(i) uw gebruik van de Externe Diensten niet zal worden onderbroken en vrij van fouten zal zijn;

(ii) de Externe Diensten vrij zullen zijn van schade, corruptie, aanvallen, virussen, manipulatie, hacken of andere inbreuken op de beveiliging, en de Licentiegever wijst iedere aansprakelijkheid daarvoor af. U bent verantwoordelijk voor het maken van backups van uw eigen systeem, inclusief iedere Gelicentieerde App die u in uw systeem heeft opgeslagen.

(f) Beperking van aansprakelijkheid.

Behalve in de situatie beschreven in onderstaand lid (ii), zijn de Licentiegever, diens bestuurders, functionarissen, werknemers, verbonden ondernemingen, vertegenwoordigers, aannemers, opdrachtgevers of licentiegevers in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door de Licentiegever, haar werknemers of vertegenwoordigers wanneer:

(1) er geen sprake is van schending van een wettelijke zorgplicht jegens u door de Licentiegever of diens werknemers of vertegenwoordigers;

(2) dat verlies of die schade niet het redelijkerwijs te verwachten gevolg van een dergelijke schending is;

(3) dat verlies of die schade is toegenomen als gevolg van schending door u van de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers (de ‘Overeenkomst’);

(4) dat verlies of die schade het gevolg is van een besluit van de Licentiegever om u te waarschuwen, uw toegang tot de Externe Diensten op te schorten of te beëindigen, of een andere maatregel te nemen gedurende het onderzoek naar een vermoedelijke overtreding, of het gevolg is van de conclusie van de Licentiegever dat zich een schending van deze Overeenkomst heeft voorgedaan;

(5) dat verlies of die schade betrekking heeft op derving van inkomsten, zaken of winst, of verlies of beschadiging van gegevens in verband met uw gebruik van de Gelicentieerde App.

(6) Niets in deze Overeenkomst ontslaat de Licentiegever van diens aansprakelijkheid voor fraude, grove nalatigheid, opzettelijke fout, of voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door diens nalatigheid, of beperkt deze aansprakelijkheid.

 

(g) Behoudens voor zover hierna uitdrukkelijk anders bepaald, is op deze Overeenkomst en de rechtsverhouding tussen u en Apple het recht van de staat California van toepassing, met uitsluiting van het daarin opgenomen regels van conflictenrecht. U en Apple gaan ermee akkoord dat de rechtbanken in county Santa Clara, California bij uitsluiting bevoegd zijn om kennis te nemen van eventueel uit deze Overeenkomst voortvloeiende geschillen en vorderingen. Indien u (a) niet de Amerikaanse nationaliteit bezit, (b) geen ingezetene bent van de Verenigde Staten, (c) de dienst niet gebruikt vanuit in de Verenigde Staten en (d) de nationaliteit bezit van een van de hierna genoemde landen, gaat u er hierbij mee akkoord dat op ieder uit deze Overeenkomst voortvloeiend geschil en vordering het hieronder gespecificeerde recht van toepassing is, met uitsluiting van de regels van het conflictenrecht, en aanvaardt u hierbij onherroepelijk de niet-exclusieve rechtsmacht van de rechtbank in de/het hierna vermelde staat, provincie, of land waarvan het recht het toepasselijke recht vormt:

Als u ingezetene bent van een lidstaat van de Europese Unie of van Zwitserland, Noorwegen of IJsland, zijn het toepasselijke recht en de bevoegde rechtbank het recht en de rechtbanken van het land waarin u uw normale woonplaats hebt.

De toepasselijkheid van de bepalingen van het Weens Koopverdrag (VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken) op deze Overeenkomst is uitdrukkelijk uitgesloten.

(h) AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN APPLE BOOKS

De Apple Books Content wordt aangeboden door derden-leveranciers (de ‘Uitgever’) en niet door Apple. Apple treedt op als vertegenwoordiger van de Uitgever door de Apple Books Content aan u beschikbaar te stellen; Apple is derhalve geen partij bij de Transactie tussen u en de Uitgever. Als u een klant bent van Apple Distribution International Ltd., is de leverancier Apple Distribution International Ltd., wat inhoudt dat de licentie voor het gebruik van de Content wordt verstrekt door Apple Distribution International Ltd., maar dat de Content in licentie wordt gegeven door de Uitgever. De Uitgever van de Apple Books Content is gerechtigd naleving van de voorwaarden voor het gebruik van de Apple Books Content af te dwingen. De Uitgever van de Apple Books Content is bij uitsluiting verantwoordelijk voor de Content, eventuele garanties – voor zover deze niet zijn uitgesloten – en vorderingen die u of anderen mochten hebben met betrekking tot de Content.

(i) AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN APPLE MUSIC

APPLE MUSIC ABONNEMENT

Apple Music is een muziekdienst op abonnementsbasis. Uw Apple Music abonnement wordt automatisch verlengd tenzij u het opzegt in uw accountinstellingen uitschakelt. Zie het hoofdstuk ‘Abonnementen’ voor meer bijzonderheden. Wanneer uw Apple Music abonnement afloopt, heeft u niet langer toegang tot die functies van Apple Music waarvoor een abonnement is vereist, zoals maar niet beperkt tot toegang tot de op uw apparaat en in de iCloud-Muziekbibliotheek opgeslagen Apple Music-muzieknummers.

Waar beschikbaar kan het Apple Music-abonnement u worden aangeboden via uw mobiele provider (een ‘Provider Abonnement’). Als u een abonnement afsluit via uw mobiele provider, worden de abonnementskosten voor Apple Music in rekening gebracht door uw provider. Hierop zijn de betalingsvoorwaarden van de provider van toepassing en niet die van deze Overeenkomst; eventuele geschillen met betrekking tot een Provider Abonnement moeten dan ook worden voorgelegd aan uw provider en niet aan Apple. Door gebruik te maken van Apple Music gaat u ermee akkoord dat uw provider uw accountgegevens, telefoonnummer en abonnementsgegevens verstrekt aan Apple en dat Apple deze gegevens gebruikt om de status van uw Provider Abonnement vast te stellen.

ICLOUD-MUZIEKBIBLIOTHEEK

iCloud-muziekbibliotheek is een functie die deel uitmaakt van Apple Music en waarmee u op apparaten waarop Apple Music is geïnstalleerd toegang hebt tot muzieknummers, afspeellijsten en muziekvideo’s die u hebt aangeschaft van Apple Music, in de iTunes Store of van derden (‘iCloud-muziekbibliotheek Content’) en hebt opgeslagen in de iCloud-muziekbibliotheek. De iCloud-muziekbibliotheek wordt automatisch geactiveerd op het moment dat u een Apple Music abonnement afsluit. iCloud-muziekbibliotheek verzamelt informatie over uw iCloud-muziekbibliotheek Content. Deze informatie wordt gekoppeld aan uw Apple ID en vergeleken met de op dat moment op Apple Music beschikbare iCloud-muziekbibliotheek Content. iCloud-muziekbibliotheek Content die niet op Apple Music beschikbaar is wordt geüpload naar Apple’s iCloud-muziekbibliotheekservers (in een door Apple te bepalen format). U kunt maximaal 100.000 nummers opslaan. Nummers die u in de iTunes Store hebt gekocht tellen voor deze limiet niet mee. Nummers die niet aan bepaalde criteria voldoen (zoals uitzonderlijk grote bestanden), of die niet voor uw apparaat of computer zijn geautoriseerd, komen niet in aanmerking voor opname in de iCloud-muziekbibliotheek. Wanneer u iCloud-muziekbibliotheek gebruikt, registreert Apple informatie over bijvoorbeeld welke nummers u afspeelt, stopt of overslaat, de apparaten die u gebruikt en het tijdstip en de duur van afspelen. U zegt toe iCloud Muziekbibliotheek uitsluitend te gebruiken voor rechtmatig verkregen content. iCloud-muziekbibliotheek wordt beschikbaar gesteld op ‘AS IS’ basis en kan fouten of onjuistheden bevatten. U wordt aangeraden al uw gegevens en informatie op te slaan voordat u gebruik maakt van iCloud-muziekbibliotheek. Als u geen abonnement hebt op Apple Music, kunt u een iTunes Match abonnement aanschaffen. Hierop zijn de in dit hoofdstuk opgenomen voorwaarden van toepassing.

(j) AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN APPLE ARCADE

APPLE ARCADE ABONNEMENT

Apple Arcade is een gaming abonnementsdienst. Uw Apple Arcade abonnement wordt automatisch verlengd totdat u het beëindigt in uw accountinstellingen. Zie het hoofdstuk ‘Abonnementen’ voor meer bijzonderheden. Wanneer uw Apple Arcade abonnement eindigt, heeft u niet langer toegang tot die functies van Apple Arcade waarvoor een abonnement is vereist, zoals maar niet beperkt tot toegang tot apps die van Apple Arcade werden gedownload en die op uw apparaat zijn opgeslagen.

(k) OVERIGE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP ALLE DIENSTEN

DEFINITIE VAN ‘APPLE’

Afhankelijk van het Land, betekent ‘Apple’:

Apple Inc., gevestigd te One Apple Park Way, Cupertino, California, voor gebruikers in Noord, Midden en Zuid-America (met uitzondering van ), alsmede de Amerikaanse gebieden en bezittingen; en Franse en Britse bezittingen in Noord-Amerika, Zuid-Amerika en het Caraïbisch Gebied;

Apple Canada Inc., gevestigd te 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canada voor gebruikers in Canada of haar gebieden en bezittingen;

iTunes K.K., gevestigd te Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo voor gebruikers in Japan;

Apple Pty Limited, gevestigd te Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia, voor gebruikers in Australië, Nieuw-Zeeland, inclusief de eiland bezittingen, gebieden en verwante rechtsgebieden; en

Apple Distribution International Ltd., gevestigd te Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland voor alle andere gebruikers.

WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

Apple is te allen tijde gerechtigd deze Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen of nieuwe voorwaarden te stellen aan uw gebruik van de Diensten. Alle wijzigingen en aanvullingen worden aan u meegedeeld en treden, indien aanvaard, onmiddellijk in werking en maken vervolgens deel uit van deze Overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen, is Apple gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen.

MATERIALEN VAN DERDEN

Apple is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor materialen van derden die deel uitmaken van de Content of de Diensten of waarnaar de Diensten of Content een link bevatten.

INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

U erkent en aanvaardt dat de Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot Content, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, audio- en videoclips, redactionele inhoud en de scripts en software die worden gebruikt om de Dienst uit te voeren, beschermde informatie en materialen bevatten die het eigendom zijn van Apple en/of haar licentiegevers en die worden beschermd door toepasselijke wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom en andere wetgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechtwetgeving. U verbindt zich dergelijke beschermde informatie en materialen uitsluitend te gebruiken in combinatie met de Diensten en voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik overeenkomstig de bepalingen van deze Overeenkomst. Het is niet toegestaan de Diensten, of enig deel ervan, in enigerlei vorm of op enigerlei wijze te reproduceren, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in deze voorwaarden. U verbindt zich de Diensten of Content op geen enkele wijze te wijzigen, verhuren, uitlenen, verkopen of distribueren en de Diensten op geen enkele wijze te exploiteren, tenzij daarvoor uitdrukkelijk toestemming is verleend.

De naam Apple, het Apple logo, iTunes, iTunes Store, App Store, Apple Books, Apple Music en andere Apple merken, modellen, afbeeldingen en logo’s die worden gebruikt in verband met de Diensten zijn (al dan niet geregistreerde) merken van Apple in de VS en in andere landen wereldwijd. U verkrijgt geen recht of licentie ter zake van deze merken- en modellenrechten of het gebruik daarvan.

AUTEURSRECHT

Indien u meent dat via de Diensten beschikbaar gestelde Content inbreuk maakt op uw auteursrecht, wordt u verzocht contact op te nemen met Apple op het volgende adres:

– iTunes Store, Apple Music, Apple Podcasts: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/itunesstorenotices/

– App Store: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstorenotices/

– Apple Books: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applebooksnotices/

BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE DIENSTEN

Wanneer u zich niet aan de bepalingen van deze Overeenkomst houdt, of Apple vermoedt dat u zich daar niet aan houdt, is Apple gerechtigd om, geheel naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving: (i) deze Overeenkomst en/of uw Apple ID te beëindigen, waarbij u gehouden blijft tot betaling van alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging uit hoofde van uw Apple ID verschuldigd zijn geworden en/of (ii) de licentie op de software te beëindigen en/of (iii) de toegang tot de Dienst (of een deel daarvan) te ontzeggen.

Apple is daarnaast te allen tijde gerechtigd de Diensten (of enig deel van de Content daarvan) al dan niet met voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of te beëindigen en Apple is niet aansprakelijk jegens u of een derde wanneer zij dergelijke rechten uitoefent. Voor zover mogelijk stelt Apple u vooraf van elke wijziging, opschorting of beëindiging van de Dienst in kennis. Beëindiging van de Dienst tast de reeds door u aangeschafte Content niet aan, maar het kan voorkomen dat u niet langer aanvullende computers kunt aanwijzen voor het gebruik van de Content.

AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

(a) Apple zal bij de levering van de Dienst redelijke zorg en vakmanschap betrachten. Apple doet geen andere toezeggingen en geeft geen andere garanties met betrekking tot de Dienst en garandeert met name niet dat:

(i) uw gebruik van de Dienst niet zal worden onderbroken en vrij van fouten zal zijn. U stemt ermee in dat Apple de Dienst van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kan verwijderen en de Dienst op ieder tijdstip om technische of operationele redenen kan annuleren, waarvan Apple u, voor zover uitvoerbaar, in kennis zal stellen;

(ii) de Dienst vrij zal zijn van schade, corruptie, aanvallen, virussen, manipulatie, hacken of andere inbreuken op de beveiliging, welke gebeurtenissen als overmacht zullen worden beschouwd, en Apple wijst iedere aansprakelijkheid daarvoor af. U bent, zowel voor, tijdens en na het gebruik van de Dienst, verantwoordelijk voor het maken van backups van uw eigen systeem, inclusief alle content of gegevens, gebruikt in samenhang met, of aangeschaft via de Dienst.

(b) Behalve in de situatie beschreven in onderstaand lid (d) of indien en voor zover u een toepasselijk wettelijk recht op terugbetaling of compensatie uitoefent, zijn Apple, haar bestuurders, functionarissen, werknemers, verbonden ondernemingen, vertegenwoordigers, aannemers of licentiehouders in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door Apple, haar werknemers of vertegenwoordigers wanneer:

(i) er geen sprake is van schending van een wettelijke zorgplicht jegens u door Apple of haar werknemers of vertegenwoordigers;

(ii) dat verlies of die schade niet het redelijkerwijs te verwachten gevolg van een dergelijke schending is;

(iii) dat verlies of die schade is toegenomen als gevolg van schending door u van de voorwaarden van deze Overeenkomst;

(iv) dat verlies of die schade het gevolg is van een besluit van Apple om informatie of content te verwijderen of niet te bewerken, u te waarschuwen, uw toegang tot de Dienst op te schorten of te beëindigen, of een andere maatregel te nemen gedurende het onderzoek naar een vermoedelijke overtreding, of het gevolg is van Apple’s conclusie dat zich een schending van deze Overeenkomst heeft voorgedaan; of

(v) dat verlies of die schade betrekking heeft op derving van inkomsten, zaken of winst, of verlies of beschadiging van gegevens in verband met uw gebruik van de Dienst.

(c) Apple zal zich redelijkerwijs inspannen om informatie die door u in verband met de Dienst is ingediend, te beschermen, inclusief tegen frauduleus gebruik.

(d) Niets in deze Overeenkomst ontslaat Apple van haar aansprakelijkheid voor fraude, grove nalatigheid, opzettelijke fout, of voor overlijden of persoonlijk letsel, of beperkt deze.

(e) Wanneer u deze Overeenkomst schendt, zult u jegens Apple, haar bestuurders, functionarissen, werknemers, verbonden ondernemingen, vertegenwoordigers, aannemers en licentiehouders aansprakelijk zijn voor iedere vordering die uit uw schending voortvloeit. U zult ook aansprakelijk zijn voor eventuele maatregelen van Apple in het kader van haar onderzoek naar een vermeende schending van deze Overeenkomst, of als gevolg van haar conclusie of besluit dat zich een schending van deze Overeenkomst heeft voorgedaan.

WETTELIJKE UITSLUITINGEN VOOR OPENBARE INSTELLINGEN

Voor zover u een erkende openbare onderwijsinstelling of overheidsinstantie bent en deze Overeenkomst op grond van het toepasselijke recht geheel of gedeeltelijk niet op u van toepassing is of niet jegens u afdwingbaar is, zoals bijvoorbeeld het hoofdstuk met betrekking tot vrijwaring, dan wordt het betreffende gedeelte geacht ongeldig c.q. onafdwingbaar te zijn en in plaats daarvan uitgelegd op een wijze die de bedoeling van de bepalingen van het toepasselijke recht het dichtst mogelijk benaderen.

TOEPASSELIJK RECHT

Behoudens voor zover hierna uitdrukkelijk anders bepaald, is op deze Overeenkomst en de betrekking tussen u en Apple, alsmede op alle via de Diensten uitgevoerde Transacties, het recht van de staat California van toepassing, met uitsluiting van de daarin opgenomen regels van conflictenrecht. U en Apple gaan ermee akkoord dat de rechtbanken in county Santa Clara, California bij uitsluiting bevoegd zijn om kennis te nemen van eventueel uit deze Overeenkomst voortvloeiende geschillen en vorderingen. Indien u (a) niet de Amerikaanse nationaliteit bezit, (b) geen ingezetene bent van de Verenigde Staten, (c) de dienst niet gebruikt vanaf een adres in de Verenigde Staten en (d) de nationaliteit hebt van een van de hieronder genoemde landen, gaat u er hierbij mee akkoord dat op uit deze Overeenkomst voortvloeiende geschillen en vorderingen het hieronder gespecificeerde recht van toepassing is, met uitsluiting van de regels van het conflictenrecht, en aanvaardt u hierbij onherroepelijk de niet-exclusieve rechtsmacht van de rechtbank in de/het hierna vermelde staat, provincie, of land waarvan het recht het toepasselijke recht vormt:

Als u ingezetene bent van een lidstaat van de Europese Unie of van Zwitserland, Noorwegen of IJsland, zijn het toepasselijke recht en de bevoegde rechtbank het recht en de rechtbanken van het land waarin u uw normale woonplaats hebt.

De toepasselijkheid van de bepalingen van het Weens Koopverdrag (VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken) op deze Overeenkomst is uitdrukkelijk uitgesloten.

OVERIGE BEPALINGEN

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Apple en is van toepassing op uw gebruik van de Diensten, en treedt in de plaats van alle eerdere overeenkomsten over hetzelfde onderwerp tussen u en Apple. Wanneer u gebruik maakt van gelieerde diensten, content of software van derden, of bijkomende diensten, waaronder het Volume Purchase Program, kunnen aanvullende voorwaarden voor u gelden. Indien enig deel van deze Overeenkomst nietig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, dient dat deel zodanig te worden uitgelegd – in overeenstemming met het toepasselijke recht – dat de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zoveel mogelijk tot uitdrukking worden gebracht en blijven de overige delen volledig geldig en van kracht. Wanneer Apple een recht of bepaling in deze Overeenkomst niet handhaaft, betekent dat niet dat Apple afstand doet daarvan of van andere bepalingen. Apple is niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van enige verplichting als gevolg van oorzaken buiten haar macht.

U stemt ermee in om alle lokale, staats-, federale en nationale wet- en regelgeving die op uw gebruik van de Diensten van toepassing zijn, na te leven. Op uw gebruik van de Diensten kan daarnaast andere wetgeving van toepassing zijn. Het risico op verlies van op elektronische wijze geleverde Transacties gaat over op de afnemer op het moment van elektronische verzending aan de ontvanger. Geen enkele werknemer of vertegenwoordiger van Apple is bevoegd deze Overeenkomst te wijzigen.

Apple kan in verband met de Diensten kennisgevingen aan u doen door het zenden van een e-mail naar uw e-mailadres, door het verzenden van een brief per post naar uw correspondentieadres, of door het plaatsen van een kennisgeving in de Diensten. Kennisgevingen treden met onmiddellijke ingang in werking. Apple kan daarnaast per e-mail of push-bericht contact met u opnemen om u nadere informatie over de Diensten te verstrekken.

Alternatieve geschillenbeslechting. De EU exploiteert een platform voor vrijwillige online geschillenbeslechting, dat toegankelijk is via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr; Apple Distribution International Ltd. heeft besloten hieraan niet deel te nemen. Indien u een probleem ervaart, verzoeken wij u contact op te nemen met iTunes Support https://www.apple.com/support/itunes/contact/.

U verleent Apple hierbij het recht alle stappen te nemen waarvan Apple meent dat zij redelijkerwijs nodig of passend zijn om naleving van enig deel van deze Overeenkomst te verifiëren of af te dwingen. U aanvaardt dat Apple het recht heeft, zonder aansprakelijkheid jegens u, gegevens en/of informatie te verstrekken aan rechtshandhavingsinstanties, overheidsinstellingen en/of derden, als Apple meent dat dit redelijkerwijs nodig of passend is om naleving van enig deel van deze Overeenkomst te verifiëren of af te dwingen (inclusief maar niet beperkt tot het recht van Apple om mee te werken aan juridische procedures in verband met uw gebruik van de Diensten en/of Content en/of een vordering van derden dat uw gebruik van de Diensten en/of Content onrechtmatig is en/of inbreuk maakt op de rechten van die derde).


Artikel 20 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden 

 • Mobile Media NL zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met een advocaat.
 • Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
 • Minderjarigen dienen deze Overeenkomst samen met een ouder of voogd door te nemen om ervoor te zorgen dat de minderjarige en zijn ouder of voogd deze overeenkomst begrijpen.
close-form
Stel een Vraag

Ik ben hier om al je vragen over onze App, Add-ons, Licenties & SLA te beantwoorden.

assistant-avatar