BIZZBOARD LICENTIEOVEREENKOMST VOOR mPOS PRO QR+ SOFTWARE

LEES DEZE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST (“LICENTIE”) AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE MPOS PRO QR+ SOFTWARE GEBRUIKT. DOOR DEZE MPOS SOFTWARE IN GEBRUIK TE NEMEN, VERKLAART U ZICH AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE. INDIEN U HET NIET EENS BENT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE, DIENT U DE SOFTWARE NIET TE INSTALLEREN EN/OF TE GEBRUIKEN.

BELANGRIJKE OPMERKING: Voor zoverre het is toegestaan mag deze software worden gebruikt voor de reproductie van materiaal, mits zulk gebruik wordt beperkt tot de reproductie van materiaal waarop geen auteursrechten berusten, materiaal waarvoor u het auteursrecht bezit of materiaal waarvoor u beschikt over toestemming of het wettelijke recht om dit te reproduceren. Als u niet zeker bent van uw rechten om enig materiaal te kopiëren, dient u contact op te nemen met uw juridisch adviseur.

1. Algemeen.
(a) De mPOS PRO QR+ software, inclusief het materiaal, de documentatie en de lettertypen die bij de software worden geleverd (gezamenlijk de “mPOS PRO QR+ software” genoemd), worden aan u in licentie gegeven, niet verkocht, door BiZZBoard Inc. (“BiZZBo@rd”) uitsluitend voor gebruik onder de voorwaarden van deze licentie. BiZZBoard en/of licentiegevers van BiZZBoard behouden het eigendomsrecht met betrekking tot de mPOS PRO QR+ software en behouden zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn toegekend.

(b) BiZZBoard levert mogelijk, naar eigen goeddunken, toekomstige updates op de mPOS PRO QR+ software voor uw mPOS App. De mPOS PRO QR+ software-updates bevatten mogelijk niet alle functies van de bestaande softwareversie, of mogelijk niet de nieuwe functies die BiZZBoard voor de nieuwere of andere versies van mPOS PRO QR+ uitbrengt. De voorwaarden van deze licentie gelden tevens voor alle upgrades van de software die door BiZZBoard worden geleverd ter vervanging van dan wel als aanvulling op de oorspronkelijke mPOS PRO QR+ software, tenzij de betreffende upgrade een afzonderlijke licentie bevat, in welk geval de voorwaarden van deze afzonderlijke licentie van toepassing zijn.

(c) De intellectueeleigendomsrechten en andere eigendomsrechten op materiaal dat wordt weergegeven of benaderd met behulp van de mPOS PRO QR+ software berusten bij de betreffende eigenaar. Dergelijk materiaal wordt mogelijk beschermd door auteursrechtwetgeving of andere wettelijke bepalingen en verdragen met betrekking tot intellectueeleigendomsrechten en is mogelijk onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de partij die het materiaal levert. Tenzij anderszins vermeld in deze licentie, kent deze licentie u op geen enkele manier het recht toe op gebruik van dergelijk materiaal.

2. Toegestaan gebruik en beperkingen.
(a) Krachtens de voorwaarden van deze licentie en voor zover als toegestaan volgens de gebruiksregels van de servicevoorwaarden van BiZZBoard wordt u hierbij een beperkte, niet-overdraagbare licentie verleend om de mPOS PRO QR+ software te installeren en te gebruiken op elk compatibel mobiel apparaat ongeacht welk merk dat u in eigendom of beheer hebt. Het is u niet toegestaan de mPOS PRO QR+ software te distribueren of ter beschikking te stellen via een netwerk zodat deze tegelijkertijd op meerdere apparaten kan worden gebruikt. Het is u niet toegestaan de mPOS PRO QR+ software te (doen) verhuren, te (doen) leasen, in gebruik te (doen) geven, te verkopen, over te dragen, te herdistribueren of in sublicentie te geven.

(b) U bent ermee bekend en stemt ermee in dat het u niet is toegestaan en dat u anderen niet in staat zult stellen om de mPOS PRO QR+ software of enige dienst die door de mPOS PRO QR+ software wordt geboden of enig deel daarvan te kopiëren (behalve in zoverre dit expliciet is toegestaan onder deze licentie en de gebruiksregels), te decompileren, van ontwerp te herleiden, te ontmantelen, te wijzigen of te decoderen of aan te passen, om te trachten de broncode te herleiden van of afgeleide werken te creëren op basis van de genoemde software, diensten of delen daarvan (behalve indien en in zoverre als enige van bovenstaande beperkingen is verboden op grond van de toepasselijke wetgeving en in zoverre als de bovenstaande activiteiten zijn toegestaan door de licentievoorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Open Source-componenten in de mPOS PRO QR+ software). Elke poging om het bovenstaande te doen vormt een inbreuk op de rechten van BiZZBoard en van BiZZBoard’s licentiegevers voor de mPOS PRO QR+ software.

(c) Tenzij anderszins vermeld in deze overeenkomst, is het u niet toegestaan de foto’s, afbeeldingen en illustraties, het audio- of videomateriaal, of overeenkomstig materiaal (gezamenlijk “digitaal materiaal” genoemd) die deel uitmaken van of worden aangeboden als onderdeel van de mPOS PRO QR+ software op commerciële basis of anderszins als afzonderlijk materiaal te gebruiken, extraheren of verspreiden. Het is u evenmin toegestaan het digitale materiaal te gebruiken buiten de context van het bedoelde gebruik van de mPOS PRO QR+ software.

(d) U verklaart dat u bij het gebruik van de mPOS PRO QR+ software en de diensten (zoals gedefinieerd in paragraaf 5 hieronder) de toepasselijke wetgeving zult naleven, met inbegrip van de wetgeving van het land of de regio waar u woonachtig bent of waar u de mPOS PRO QR+ software en diensten downloadt of gebruikt.

3. Toestemming tot gebruik gegevens.
(a) Anonieme diagnostische informatie en gebruiksinformatie. U stemt ermee in dat BiZZBoard en dochterondernemingen en vertegenwoordigers van BiZZBoard gebruiksinformatie, diagnostische en technische informatie en hieraan gerelateerde informatie mogen verzamelen, beheren, verwerken en gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie over uw computer, systeem- en applicatiesoftware en randapparaten. Deze informatie wordt periodiek verzameld om software-updates, productondersteuning en andere aan de mPOS PRO QR+ software gerelateerde diensten te bieden (indien van toepassing) en om te controleren of de voorwaarden van deze licentie worden nageleefd. BiZZBoard mag deze informatie gebruiken, voor zover deze niet zodanig is vormgegeven dat u persoonlijk kan worden geïdentificeerd, met het oogmerk onze producten te verbeteren of u diensten en technologieën te bieden. Om BiZZBoard partners of zelfstandige ontwikkelaars in staat te stellen hun software, hardware of de diensten die zij hebben ontwikkeld voor gebruik in combinatie met de mPOS PRO QR+ producten, te verbeteren, heeft BiZZBoard het recht dergelijke partners en zelfstandige ontwikkelaars die diagnostische gegevens te verstrekken die relevant zijn voor de software, hardware en/of diensten van die partner of ontwikkelaar, zolang deze informatie een zodanige vorm heeft dat u niet persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

(b) Locatiegegevens. BiZZBoard en de partners en licentiehouders van BiZZBoard mogen via de mPOS PRO QR+ software bepaalde voorzieningen en diensten leveren die gebruikmaken van en/of gebaseerd zijn op uw locatiegegevens. Voor het leveren van dergelijke voorzieningen en diensten, indien beschikbaar, is het mPOS en de partners en licentiehouders van mPOS toegestaan uw locatiegegevens te verzenden, te verzamelen, te beheren, te verwerken en te gebruiken. De locatiegegevens worden op een zodanige wijze verzameld dat het niet mogelijk is om u op basis van deze gegevens persoonlijk te identificeren en mogen door BiZZBoard en de partners en licentiehouders van BiZZBoard worden gebruikt voor het leveren en verbeteren van locatiespecifieke producten en diensten. Wanneer u gebruikmaakt van locatiespecifieke voorzieningen of
diensten die door of via de mPOS PRO QR+ software worden geleverd, stemt u ermee in dat BiZZBoard en de partners en licentiehouders van BiZZBoard locatiegegevens verzenden, verzamelen, beheren, verwerken en gebruiken om dergelijke producten en diensten aan u te leveren en dergelijke producten en diensten te verbeteren. U kunt uw toestemming te allen tijde uitschakelen door naar de instelling voor locatievoorzieningen op uw mobiele apparaat te gaan en deze instelling specifiek voor de mPOS PRO QR+ software uit te schakelen.

(c) BiZZBoard beschermt uw gegevens te allen tijde in overeenstemming met de richtlijnen van het privacybeleid van BiZZBoard. Deze richtlijnen zijn in deze licentie opgenomen, maar zijn ook te vinden op https://www.bizzboard.com/privacy-policy/.

4. Beëindiging.
Deze licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd. Uw rechten ingevolge deze licentie vervallen automatisch of zijn anderszins niet meer van kracht, zonder aankondiging van BiZZBoard, als u niet voldoet aan een of meer van de voorwaarden van deze licentie. Nadat de geldigheid van deze licentie is verlopen, dient u elk gebruik van de mPOS PRO QR+ software te staken en alle volledige of gedeeltelijke kopieën van de mPOS PRO QR+ software die in uw bezit zijn, te vernietigen. De paragrafen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 van deze licentieovereenkomst zullen na een dergelijke beëindiging van kracht blijven.

5. Diensten en materialen van derden.
(a) De mPOS PRO QR+ software geeft mogelijk toegang tot een wallet account van BiZZBoard en andere diensten en websites van BiZZBoard en derden (collectief en individueel, “diensten”). Voor het gebruik van deze diensten, waaraan mogelijk extra kosten zijn verbonden, dient u te beschikken over toegang tot het internet. Daarnaast dient u mogelijk te beschikken over een BiZZBoard ID en/of extra voorwaarden te accepteren. Door gebruik te maken van de mPOS PRO QR+ software in combinatie met een wallet account, BiZZBoard ID of een ander BiZZBoard account,
stemt u in met de toepasselijke servicevoorwaarden voor dit account, zoals de meest recente BiZZBoard voorwaarden, die u kunt bekijken op https://www.bizzboard.com/terms-of-use/.

(b) Alle afdruk- en bezorgdiensten met betrekking tot de mPOS PRO QR+ software worden beschikbaar gesteld door BiZZBoard en zijn onderworpen aan de desbetreffende voorwaarden op: https://mobile-media.nl/help-center/

(c) U begrijpt en erkent dat u tijdens het gebruik van de diensten kunt worden geconfronteerd met materiaal dat mogelijk kan worden opgevat als onbetamelijk, kwetsend of aanstootgevend dan wel met taalgebruik dat kan worden omschreven als expliciet. U zegt niettemin toe de diensten op eigen risico te gebruiken en BiZZBoard te zullen vrijwaren van elke aansprakelijkheid ten opzichte van u voor enig materiaal dat mogelijk kan worden opgevat als onbetamelijk, kwetsend of aanstootgevend.

(d) Bepaalde diensten tonen of omvatten mogelijk inhoud, gegevens, informatie, toepassingen of ander materiaal van derden (“materiaal van derden) of maken het eerder genoemde mogelijk beschikbaar, of bevatten mogelijk koppelingen naar bepaalde websites van derden. Door de diensten te gebruiken, erkent en accepteert u dat het niet tot de taak van BiZZBoard kan worden gerekend om de inhoud, de juistheid, de volledigheid, de tijdigheid, de geldigheid, de naleving van het auteursrecht, de wettigheid, de fatsoenlijkheid of de kwaliteit of enig ander aspect van dergelijk materiaal van derden of dergelijke websites van derden te inspecteren en te evalueren. BiZZBoard, medewerkers van BiZZBoard, aan BiZZBoard gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen kunnen niet worden geacht de inhoud van enige dienst, enig materiaal of enige website van derden of van welk ander materiaal of product of welke andere dienst van derden ook te onderschrijven, en verstrekt u of enige andere persoon geen enkele garantie en accepteert geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid ten aanzien van dergelijk materiaal en dergelijke producten of diensten. Materiaal van derden en koppelingen naar andere websites worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor uw gemak.

(e) U stemt ermee in dat de diensten inhoud, informatie en materiaal bevatten dat eigendom is van BiZZBoard en/of zijn licentiegevers en onder de bescherming valt van de toepasselijke eigendomsrechtelijke bepalingen en andere wetten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het auteursrecht en dat u dergelijke inhoud of informatie of dergelijk materiaal uitsluitend zult gebruiken in overeenstemming met het toegestane gebruik van genoemde diensten, uitsluitend op een manier die verenigbaar is met de voorwaarden van deze licentie en waarbij de intellectueeleigendomsrechten van andere fabrikanten of BiZZBoard niet worden geschonden. Geen enkel onderdeel van de diensten mag worden gereproduceerd, in welke vorm of op welke wijze dan ook. U stemt erin toe de diensten niet te wijzigen, te verhuren, te leasen, in gebruik te geven, te verkopen of te distribueren of enige afgeleide werken te creëren op basis van de diensten, op welke wijze dan ook, en u zult de diensten niet aanwenden op enige niet-geautoriseerde wijze, met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik van de diensten voor de verspreiding van computervirussen, wormen, Trojaanse paarden of andere malware, overtreding van wet- en regelgeving of het overbelasten van netwerkcapaciteit. U stemt er bovendien in toe dat u de diensten niet op enigerlei wijze zult gebruiken om anderen lastig te vallen, te beledigen, hinderlijk te volgen, te bedreigen of in diskrediet te brengen of de diensten op enige andere wijze zult gebruiken die inbreuk maakt op de rechten van enige andere partij of dergelijke rechten op enigerlei wijze schaadt, en dat BiZZBoard op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor dergelijk gebruik door u, en ook niet verantwoordelijk is voor enige kwellende, bedreigende, lasterlijke, beledigende, inbreuk makende of onwettige boodschap of overdraging die u ontvangt als gevolg van het gebruik van enige dienst.

(f) Bovendien zijn diensten en materiaal van derden waartoe toegang kan worden verkregen, die kunnen worden gebruikt of weergegeven in of waarnaar koppelingen beschikbaar zijn vanuit de mPOS PRO QR+ software niet beschikbaar in alle talen of in alle landen. BiZZBoard doet geen toezeggingen dat dergelijke diensten of dergelijk materiaal geschikt of beschikbaar is voor gebruik op een bepaalde locatie. Voor zover u ervoor kiest om gebruik te maken van dergelijke diensten of dergelijk materiaal, doet u dit op eigen initiatief en bent u zelf verantwoordelijk voor naleving van elke toepasselijke wet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de toepasselijke lokale wetgeving.

(g) BiZZBoard en haar licentiegevers behouden zich het recht voor om de toegang tot enige dienst op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, op te schorten, te verwijderen of onmogelijk te maken. Onder geen enkele omstandigheid kan BiZZBoard aansprakelijk worden gesteld voor het verwijderen of onmogelijk maken van de toegang tot een of meer van de diensten. BiZZBoard is bovendien gerechtigd om beperkingen op te leggen aan het gebruik van of de toegang tot bepaalde diensten, in alle gevallen waarin BiZZBoard dat nodig acht, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid.

6. Wallet; Accountsaldo; Inwisselen; Opwaarderen:
Cadeaubonnen en -codes voor BiZZBoard en Mobile Media (gezamenlijk ‘BiZZBoard- en Mobile Media-cadeaubonnen’) worden uitgegeven en beheerd door BiZZBoard.com (‘BiZZBoard’) en omvatten ook Mobile Media-cadeaucodes (gezamenlijk ‘Wallet-tegoed’) die – wanneer ze rechtstreeks bij BiZZBoard of Mobile Media (‘Diensten’) worden gekocht – automatisch worden toegevoegd aan het account waaraan het tegoed verbonden is (‘Account’). Uw Accountsaldo is het saldo van al het Wallet-tegoed dat is ingewisseld op uw Account. Als u een Wallet-tegoed op uw Account hebt, worden aankopen bij de Diensten allereerst van uw Account afgeschreven. Eventueel niet-gebruikt saldo blijft op uw Account staan. Indien u onvoldoende saldo heeft voor een bepaalde aankoop, krijgt u het verzoek om via een andere betaalmethode te betalen. Als die andere betaalmethode onvoldoende is voor het resterende bedrag, wordt de transactie geannuleerd.

(a) BiZZBoard ID: Voor het gebruiken van Wallet-tegoed of vouchers die in Nederland zijn gekocht, moet u een BiZZBoard ID hebben en de algemene voorwaarden van de Diensten accepteren. Een BiZZBoard ID is het account dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten.

(b) Mobile ID: Voor het gebruiken van Wallet-tegoed of vouchers die in Nederland zijn gekocht, moet u een Mobile ID hebben en de algemene voorwaarden van de Diensten accepteren. Een Mobile ID is het account dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten.

Gebruik van uw Accountsaldo: U kunt Wallet-tegoed op uw account zetten door fysieke of digitale cadeaubonnen in te wisselen voor Accountsaldo of door uw Accountsaldo op te waarderen via de Diensten.

U stemt ermee in dat u Wallet-tegoed niet zult gebruiken op een wijze die misleidend, bedrieglijk, oneerlijk of anderszins schadelijk is voor BiZZBoard of haar klanten. Als BiZZBoard vermoedt dat Wallet-tegoed frauduleus, onrechtmatig of anderszins in strijd met deze algemene voorwaarden is verkregen, is gebruikt of aan een BiZZBoard ID/Mobile ID is toegevoegd, behoudt BiZZBoard zich het recht voor om, zonder kennisgeving aan u, Wallet-tegoed zonder restitutie nietig te verklaren of te deactiveren (met inbegrip van een deel van uw Accountsaldo), klantenaccounts op te schorten of te beëindigen, de mogelijkheid tot gebruik van de Diensten op te schorten of te beëindigen, bestellingen te annuleren of te beperken en alternatieve vormen van betaling te verlangen.

Als u de bij de Diensten opgegeven betaalmethode gebruikt om uw Accountsaldo op te waarderen, dient vóór afschrijving via die opgegeven betaalmethode het bedrag van uw aankoop- of bijschrijftransactie te worden geautoriseerd.

Beperkingen: Wallet-tegoed is niet inwisselbaar voor contant geld voor consumenten en kan niet worden geretourneerd voor een restitutie in contant geld (tenzij dit wettelijk verplicht is), omgeruild, doorverkocht, gebruikt om Cadeaus of Cadeaubonnen te kopen of gebruikt om aankopen te doen in de mPOS PRO QR+ App. Wallet-tegoed en Voucher codes kunnen alleen worden gebruikt om content te kopen bij de Diensten. Niet-gebruikte tegoeden zijn niet overdraagbaar. BiZZBoard kan u informatie verstrekken over de inwisselstatus van Wallet-tegoed dat u heeft gekocht.

Wallet-tegoed en Contentcodes die in Nederland zijn gekocht, kunnen alleen worden ingewisseld op een Account in Nederland. Als u besluit uw BiZZBoard ID/Mobile ID op te heffen, dient u uw Accountsaldo te besteden voordat u het account afsluit.

Risico van verlies: BiZZBoard is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen Wallet-tegoed of Voucher codes. Het risico van verlies en de eigendom van Wallet-tegoed en Voucher codes gaan over op de koper, in Nederland, bij elektronische verzending aan de ontvanger.

BiZZBoard behoudt zich het recht voor een account te sluiten en een andere vorm van betaling te verlangen wanneer een Wallet-tegoed of Voucher code frauduleus is verkregen of wordt gebruikt bij de Dienst.

Beperking/uitsluiting van aansprakelijkheid: BIZZBOARD EN HAAR LICENTIENEMERS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN LICENTIEGEVERS GEVEN GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT WALLET-TEGOED, VOUCHER CODES OF DE POS PRO QR+ APP, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. INGEVAL EEN CADEAUBON OF VOUCHER CODE NIET WERKT, IS UW ENIGE RECHTSMIDDEL EN ONZE ENIGE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT TOT HET VERVANGEN VAN UW WALLET-TEGOED OF VOUCHER CODE. HET KAN ZIJN DAT DEZE BEPERKINGEN VOOR U NIET VAN TOEPASSING ZIJN. SOMMIGE WETTEN STAAN BEPERKINGEN VAN IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE NIET TOE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, IS HET MOGELIJK DAT SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN VOOR U NIET VAN TOEPASSING ZIJN, EN U KUNT OOK AANVULLENDE RECHTEN HEBBEN.

Afstand van rechten en vrijwaring: DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN WALLET-TEGOED OF DE DIENSTEN STEMT U ERMEE IN OM – VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN – BIZZBOARD, HAAR DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN, OPDRACHTNEMERS EN LICENTIEGEVERS TE VRIJWAREN EN SCHADELOOS TE STELLEN TEN AANZIEN VAN VORDERINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW INBREUK OP DEZE OVEREENKOMST, UW GEBRUIK VAN WALLET-TEGOED OF VAN DE DIENSTEN, OF MAATREGELEN VAN BIZZBOARD IN HET KADER VAN HAAR ONDERZOEK VAN EEN VERMOEDELIJKE SCHENDING VAN DEZE OVEREENKOMST OF ALS GEVOLG VAN HAAR CONCLUSIE OF BESLUIT DAT ZICH EEN SCHENDING VAN DEZE OVEREENKOMST HEEFT VOORGEDAAN. U VERKLAART DAT U GEEN SCHADE ZULT VORDEREN VAN OF VERHALEN OP BIZZBOARD, HAAR DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN, OPDRACHTNEMERS EN LICENTIEGEVERS DIE het gevolg is van een besluit van BIZZBOARD om informatie of content te verwijderen of niet te bewerken, u te waarschuwen, uw toegang tot de Diensten op te schorten of te beëindigen, of een andere maatregel te nemen gedurende het onderzoek naar een vermoedelijke SCHENDING, of die het gevolg is van BIZZBOARD’S conclusie dat zich een schending van deze Overeenkomst heeft voorgedaan. DEZE AFSTANDS- EN VRIJWARINGSCLAUSULE IS VAN TOEPASSING OP ALLE IN DEZE OVEREENKOMST BESCHREVEN OF BEDOELDE SCHENDINGEN.

Toepasselijk recht: Behalve voor zover uitdrukkelijk in de volgende alinea is bepaald, is op deze Overeenkomst en de relatie tussen u en BiZZBoard het recht van de Nederlandse staat van toepassing, met uitzondering van de daarin vervatte verwijzingsregels van internationaal privaatrecht (conflict of law provisions). U en BiZZBoard komen overeen zich voor het oplossen van geschillen of vorderingen naar aanleiding van deze Overeenkomst te onderwerpen aan de enige en exclusieve bevoegdheid van de rechter in Rotterdam. Als u (a) geen Nederlands staatsburger bent; (b) niet in Nederland woonachtig bent; (c) de Dienst niet vanuit Nederland gebruikt en (d) een staatsburger van een van de onderstaande landen bent, stemt u er hierbij mee in dat op geschillen of vorderingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst het hierna te noemen recht van toepassing is, met uitsluiting van eventuele verwijzingsregels van internationaal privaatrecht, en onderwerpt u zich hierbij onherroepelijk aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechter in de/het hierna te noemen staat, provincie of land waarvan het recht van toepassing is.

Als u een staatsburger van een lidstaat van de Europese Unie of van Zwitserland, Noorwegen of IJsland bent, is het toepasselijke recht en forum dat van uw gewone verblijfplaats. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

PROMOTIEACTIES

Van tijd tot tijd kunnen wij geheel naar eigen goeddunken Promotieacties met betrekking tot Wallet-tegoed organiseren (‘Promotieacties’). Promotieacties kunnen worden uitgevoerd door BiZZBoard of door een deelnemende winkel (‘Deelnemende Winkel’).

De algemene voorwaarden van een Promotieactie kunnen te allen tijde zonder kennisgeving worden gewijzigd of aangepast.

Klanten die Wallet-tegoed inwisselen dat zij tijdens een Promotieactie in Nederland hebben gekocht, kunnen in aanmerking komen voor een bonus in de vorm van geld of content (‘Bonus’) wanneer het Wallet-tegoed gedurende de actieperiode bij de Diensten wordt ingewisseld op hun Account.

Actieperiode: Bonussen zijn alleen beschikbaar gedurende de actieperiode zoals gedefinieerd in de Actievoorwaarden en zolang de voorraad strekt. Een Bonus moet aan het einde van de in de Actievoorwaarden vermelde periode zijn ingewisseld op een Account. Om de Bonus te verkrijgen, moet u een individuele eindgebruiker zijn en binnen het Grondgebied wonen. BiZZBoard behoudt zich het recht voor om de Bonus niet toe te kennen aan eindgebruikers die buiten het Grondgebied wonen. BiZZBoard of de Deelnemende Winkel kan een Promotieactie op ieder moment om welke reden dan ook wijzigen of beëindigen.

Beperkingen: Van tijd tot tijd kunnen de Diensten Promotieacties organiseren. Deze kunnen beperkt zijn tot een bepaald accounttype, apparaat, bepaalde gezinsstatus of betaalmethode die aan uw BiZZBoard ID/Mobile ID is gekoppeld. Eén Bonus per BiZZBoard ID/Mobile ID tenzij anders aangegeven.

Bonussen die u in verband met een Promotieactie ontvangt, hebben uitsluitend promotionele waarde en geen contante waarde.

Op het inwisselen van in aanmerking komende Cadeaubonnen zijn de algemene voorwaarden van de Diensten en Wallet-tegoed van toepassing. Bonussen kunnen niet worden gerestitueerd of omgeruild.

De Actievoorwaarden tasten de algemene voorwaarden van de Diensten of Wallet-tegoed op geen enkele manier aan.

Uw bonus is van u persoonlijk en mag niet worden verkocht, overgedragen of gecedeerd of met familieleden, vrienden of anderen worden gedeeld, noch door u voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Dit aanbod is niet geldig indien het wettelijk is verboden of aan beperkingen is gebonden.

7. Geen garantie.
7.1 Consumenten (klanten die de mPOS PRO QR+ software niet bedrijfs- of beroepsmatig gebruiken) hebben mogelijk wettelijke rechten in het land waar zij gevestigd zijn op basis waarvan de volgende beperkingen niet mogen worden opgelegd. In dat geval zijn deze beperkingen niet van toepassing. Voor meer informatie over de rechten van consumenten kunt u contact opnemen met de consumentenbond.

7.2 U ERKENT EN AANVAARDT UITDRUKKELIJK DAT, IN ZOVERRE DAT IS TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, GEBRUIK VAN DE MPOS SOFTWARE EN DIENSTEN UITSLUITEND VOOR UW EIGEN RISICO IS EN DAT HET VOLLEDIGE RISICO VOOR VOLDOENDE
KWALITEIT, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID EN WERKING BIJ U LIGT.

7.3 MET UITZONDERING VAN DE BEPERKTE GARANTIE OP MEDIA DIE HIERVOOR IS BESCHREVEN EN VOOR ZOVER ALS IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN DE MPOS PRO QR+ SOFTWARE EN DIENSTEN “IN DE STAAT WAARIN DEZE OP HET MOMENT VAN AANKOOP VERKEREN” (OP “AS IS”-BASIS), MET ALLE AANWEZIGE FOUTEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE GELEVERD EN BIZZBOARD EN BIZZBOARD‘S LICENTIEGEVER(S) (VOOR HET DOEL VAN DE PARAGRAFEN 6 EN 7 HIERNA GEZAMENLIJK TE NOEMEN “BIZZBOARD”) SLUITEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIE, EXPLICIET EN IMPLICIET DAN WEL VOORTVLOEIEND UIT WETTELIJKE RECHTEN, MET BETREKKING TOT DE MPOS PRO QR+ SOFTWARE EN DIENSTEN UIT, DAARONDER BEGREPEN DOCH NIET BEPERKT TOT ALLE DENKBARE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, VOLDOENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID, ONGESTOORD GEBRUIK EN NAVOLGING VAN AUTEURSRECHTEN VAN DERDEN.

7.4 BIZZBOARD GEEFT GEEN GARANTIE TEGEN VERSTORING VAN UW GEBRUIK VAN DE MPOS SOFTWARE OF DIENSTEN EN GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES WELKE IN DE MPOS SOFTWARE OF DIENSTEN ZIJN VERVAT AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN OF DAT MET DE MPOS SOFTWARE OF DIENSTEN ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL KUNNEN WORDEN GEWERKT OF DAT DE MPOS PRO QR+ SOFTWARE OF DIENSTEN COMPATIBEL ZIJN MET SOFTWARE VAN DERDEN OF DAT GEBREKEN IN DE MPOS SOFTWARE OF DIENSTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.

7.5 U ERKENT BOVENDIEN DAT DE MPOS PRO QR+ SOFTWARE EN DIENSTEN NIET ZIJN BEDOELD EN NIET GESCHIKT ZIJN VOOR GEBRUIK IN SITUATIES OF OMGEVINGEN WAARIN PROBLEMEN MET HET GEBRUIK VAN DE MPOS PRO QR+ SOFTWARE OF DIENSTEN, OF FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE INHOUD, GEGEVENS OF INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE MPOS PRO QR+ SOFTWARE OF DIENSTEN, KUNNEN LEIDEN TOT DE DOOD, PERSOONLIJK LETSEL OF ERNSTIGE SCHADE AAN PERSONEN, ZAKEN OF HET MILIEU, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE BEDIENING VAN NUCLEAIRE INSTALLATIES, DE BESTURING VAN LUCHTVAARTUIGEN, COMMUNICATIESYSTEMEN, LUCHTVERKEERSLEIDINGSYSTEMEN, MACHINES VOOR DE INSTANDHOUDING VAN LEVENSFUNCTIES OF WAPENSYSTEMEN.

7.6 GEEN ENKELE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF KENNISGEVING VAN DE ZIJDE VAN BIZZBOARD OF EEN DOOR BIZZBOARD GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER KAN EEN GARANTIE INHOUDEN. MOCHTEN DE MPOS PRO QR+ SOFTWARE OF DIENSTEN GEBREKEN VERTONEN, DAN KOMEN ALLE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE REVISIE, HERSTEL OF CORRECTIE VOOR UW REKENING. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF BEPERKING VAN TOEPASSELIJKE WETTELIJKE RECHTEN VAN DE CONSUMENT NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE UITSLUITING EN BEPERKINGEN VOOR U MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING ZIJN.

8. Beperking van aansprakelijkheid.
VOOR ZOVER ALS IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING ZAL BIZZBOARD IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR PERSOONLIJK LETSEL, OF VOOR ENIGERLEI BIJZONDERE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, DAARONDER BEGREPEN ZONDER ENIGE BEPERKING SCHADE DOOR VERLIES VAN OMZET, BESCHADIGING OF VERLIES VAN GEGEVENS, OF ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, OF VOOR ENIGE ANDERE COMMERCIËLE SCHADE OF ENIG ANDER COMMERCIEEL VERLIES DAT HET GEVOLG IS VAN, OF VERBAND HOUDT MET UW  GEBRUIK OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE MPOS PRO QR+ SOFTWARE OF DIENSTEN, DOOR WELKE OORZAAK OOK, ONGEACHT DE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND DIE WORDT AANGEVOERD (NIET-NAKOMING, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS), EN ZELFS ALS BIZZBOARD IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF VOOR INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DEZE BEPERKING VOOR U MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING IS. In geen geval zal BiZZBoard’s totale aansprakelijkheid voor alle schade (uitgezonderd waar wettelijk vereist in gevallen die betrekking hebben op persoonlijk letsel) meer bedragen dan vijftig euro (€50,00). De voornoemde beperkingen zijn ook van toepassing als de hierboven vermelde verhaalsaansprakelijkheid niet aan zijn wezenlijke doel voldoet.

9. Exportbepalingen.
Het is u niet toegestaan de mPOS PRO QR+ software te gebruiken of anderszins te exporteren of te herexporteren, behalve voor zover toegestaan krachtens de wetten van de Verenigde Staten en van het rechtsgebied waarin u de mPOS PRO QR+ software hebt verkregen. In het bijzonder, maar zonder beperking, is het u niet toegestaan de mPOS PRO QR+ software te exporteren of te herexporteren (a) naar een land waarvoor door de Verenigde Staten een embargo is ingesteld of (b) naar enige persoon die voorkomt op de door het U.S. Treasury Department samengestelde lijst van “Specially Designated Nationals” of op de door het U.S. Department of Commerce samengestelde “Denied Person’s List” of “Entity List”. Door de mPOS PRO QR+ software te gebruiken, verklaart u dat u zich niet bevindt in een dergelijk land of op een van de bovengenoemde lijsten
voorkomt. U verklaart tevens dat u de Apple software niet zult gebruiken voor doeleinden die verboden zijn volgens de wetten van de Verenigde Staten met inbegrip van maar niet beperkt tot de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage of productie van nucleaire, chemische of biologische wapens

10. Eindgebruikers binnen Nederland.
(a) De BiZZBoard software en de bijbehorende documentatie zijn “Bedrijfsmiddelen”, zoals omschreven in Investeren in bedrijfsmiddelen. Bedrijfsmiddelen zijn zaken die u gebruikt in uw onderneming en die u niet wilt verkopen. U hebt ze nodig om uw producten te kunnen maken of uw diensten te kunnen verlenen aan eindgebruikers binnen Nederland (a) alleen voor verkoop van “Commerciële Items” in licentie gegeven en (b) alleen met de rechten die worden verleend aan alle andere eindgebruikers conform de voorwaarden die hierin worden genoemd. Ongepubliceerd: rechten voorbehouden krachtens de auteursrechtwetgeving van Nederland.

(b) Eindgebruikers binnen de Amerikaanse overheid. De BiZZBoard software en de bijbehorende documentatie zijn “Commercial Items”, zoals omschreven in 48 C.F.R. §2.101, en bestaan uit “Commercial Computer Software” en “Commercial Computer Software Documentation”, zoals beschreven in 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202, afhankelijk van welke paragraaf van toepassing is. Overeenkomstig 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202-1 tot en met 227.7202-4, afhankelijk van welke paragraaf van toepassing is, worden de “Commercial Computer Software” en “Commercial Computer Software Documentation” aan eindgebruikers binnen de Amerikaanse overheid (a) alleen als “Commercial Items” in licentie gegeven en (b) alleen met de rechten die worden verleend aan alle andere eindgebruikers conform de voorwaarden die hierin worden genoemd. Ongepubliceerd: rechten voorbehouden krachtens de auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten.

11. Toepasselijk recht en deelbaarheid.
Deze licentie is opgesteld volgens en zal onderworpen zijn aan de wetten van de Nederlandse staat, met uitzondering van de bepalingen van de Nederlandse staat ten aanzien van de strijdigheid van wettelijke bepalingen. Deze licentie zal niet onderworpen zijn aan het verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale verkoopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De toepassing van dit verdrag wordt expliciet uitgesloten. Voor consumenten in het Verenigd Koninkrijk zal deze licentie onderworpen zijn aan de wetten van het rechtsgebied waarin zij gevestigd zijn. In het geval dat enige bepaling van deze overeenkomst of een gedeelte daarvan door een bevoegde rechter nietig of anderszins niet verbindend geacht zal worden, zullen de overige bepalingen van deze licentie onverkort van kracht blijven.

12. Volledige overeenkomst; taalversie.
Deze licentie vormt de volledige overeenkomst tussen u en BiZZBoard met betrekking tot de mPOS PRO QR+ software en prevaleert boven alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten betreffende dit onderwerp. Aanpassingen of wijzigingen van deze licentieovereenkomst zijn slechts geldig voor zover deze zijn opgesteld in schriftelijke vorm en zijn ondertekend door BiZZBoard. Vertalingen van deze licentie zijn gemaakt ten behoeve van plaatselijke vereisten. In het geval van een verschil tussen de Nederlandse, Engelse en de niet-Engelse versie geldt de Nederlandse versie van deze licentie, voor zover dat niet door de plaatselijk geldende wetgeving in uw rechtsgebied is verboden.
————————————————————————–
MEDEDELINGEN VAN BIZZBOARD
U stemt erin toe dat u enige informatie van BiZZBoard betreffende uw product of account via e-mail ontvangt. Bovendien stemt u ermee in dat dergelijke mededelingen die u elektronisch ontvangt, voldoen aan de wettelijke communicatievereisten.

Herzien op 12-06-2020

close-form
Stel een Vraag

Ik ben hier om al je vragen over onze App, Add-ons, Licenties & SLA te beantwoorden.

assistant-avatar